OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.detskymodnisvet.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě odeslání objednávky. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Kopii obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží.

Právní vztahy, vzniklé uzavřením kupní smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

 

Všeobecné informace

Provozovatel internetového obchodu www.detskymodnisvet.cz je Ing. Lenka Dachová,

se sídlem Hrádek 230, 739 97 Hrádek,

identifikační číslo: 88356663.

 

Cena zboží

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 2400303480/2010, vedený u společnosti Fio banka.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

Platební podmínky

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Jestliže zboží bude odesláno na dobírku a zákazník si jej nepřevezme a následně se nám zásilka zpět vrátí, má zákazník povinnost zaplatit cenu dopravy vynaloženou na odeslání jeho zásilky a to na bankovní účet: 2400303480/2010, učiňte tak nejpozději do 7 pracovních dnů.


V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze.

Nejedná-li se o případ výše uvedený má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na email: info@detskymodnisvet.cz nebo adresu provozovny prodávajícího.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete na adresu Ing. Lenka Dachová, Hrádek 230, 73997 Hrádek. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Vrátit lze zboží pouze nepoužité, nevyprané, chemicky nepoškozené a čisté a nejlépe v originálním obalu (originální obal není podmínkou). Nelze rovněž použité zboží vyměnit za nové.

Pokud se rozhodnete pro výměnu, tak vždy postupujte následovně:

 • do balíku vložte kopii faktury + průvodní dopis s textem: Požaduji výměnu zboží za ...;
 • na průvodní dopis uveďte také Vaši adresu, telefon, email a číslo účtu, na který chcete vrátit peníze;
 • zásilku pošlete na adresu uvedenou na faktuře.

Zboží nezasílenjte zpět na dobírku, tyto zásilky nebudou přebrány.

Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do deseti dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Storno objednávky

Ze strany kupujícího

 • Storno objednávky je možné poslat do 8 hodin od objednávní a to emailem na adresu detskymodnisvet@email.cz.
 • V případě že kupující již za toto zboží zaplatil, bude mu zpět vrácena příslušná částka na jeho bankovní účet v nejkratším možném termínu.

Ze strany prodávajícího

 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část v případech:
 1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
 2. pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.
 • V případě, že tato situace nastane, kupující bude neprodleně kontaktován za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již za zboží zaplatil, bude mu zpět vrácena příslušná částka na jeho bankovní účet v nejkratším možném termínu.

 

Záruka a reklamace

Záruční doby začínají běžet dnem převzetí věci kupujícím. Záruční doba zboží je 24 měsíců. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout a případné závady nahlásit. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží, slevou z kupní ceny či vrácením zaplacené kupní ceny. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

 • běžným opotřebením věci jejím obvyklým používáním
 • nesprávným používáním
 • nesprávným skladováním
 • na vady, pro které byla snížena cena dané věci

POZOR!! Záruční doba se na secondhandové zboží nevztahuje!

 

Jak reklamovat

Reklamace zboží probíhá dle stanovených obchodních podmínek a platné legislativy. Prosím, postupujte podle následujících kroků:

 • Informujte nás o reklamaci nejlépe emailem info@detskymodnisvet.cz nebo telefonicky.
 • Po dohodě zašlete zboží zpět.
 • Do zásilky připojte doklad o koupi a průvodní dopis (důvod reklamace).
 • Zásilku zašlete na adresu: Lenka Dachová, Hrádek 230, 73997 Hrádek
 • Reklamované zboží neposílejte na dobírku, tyto zásilky nebudou převzaty.

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od data reklamace.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa, telefonní a elektronický kontakt) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám.

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.detskymodnisvet.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

MzQyYjQ1NW